Skip to main content

FVE Systems, s. r. o.

Je spoločnosť pôsobiaca v 4 európskych regiónoch, pričom nadväzuje na dlhoročnú skúsenosť v oblasti budovania obnoviteľných zdrojov na Slovensku a v zahraničí. 12 členný medzinárodný tím s trinásťročnou históriu pôsobenia na trhu v oblasti developmentu, projektov a výstavby fotovoltaických parkov s celkovým výkonom cez 72 MWp a celkovým objemom výstavby v hodnote vo výške 173.000.000 EUR, ktoré sa realizovali medzi rokmi 2010 až 2013 na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku a v Srbsku.

Zámerom Emitenta je výnosy získané z emisie dlhopisov využiť k financovaniu nákupu nových projektov, pozemkov a výstavby projektov  fotovoltaických elektrární prevažne ako v Chorvátsku, Slovinsku, Strbsku a v Bosne a Hercegovine.

V súčasnosti je celosvetovo kladený  dôraz na dlhodobo udržateľné energetické zdroje a vzniká tlak na úniovej úrovni, ktorého cieľom je upúšťať od využívaní súčasných (fosílnych) zdrojov energií, a tie nahradzovať obnoviteľnými zdrojmi energie. Hlavnou myšlienkou Emitenta je aplikovať v praxi využívanie obnoviteľných zdrojov energií, a to v čo možno najširšom meradle, a podporovať implementáciu zmysluplných, hodnotovo prínosných energetických projektových riešení.

Všetky prostriedky budú investované do projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, ktoré budú mať za následok redukovanie emisií CO2 a v dlhodobom horizonte prispejú k znižovaní cien energií. Emitent a jeho spriaznené subjekty má v developmente viac ako 18 projektov, s celkovým produkčným objemom 89,66 MW čo predstavuje celkovú investíciu na úrovni 58.000.000 EUR.

AKTUÁLNA EMISIA SPOLOČNOSTI FVE Systems, s. r. o.

Základné informácie o emisii

Názov emitenta:

FVE Systems, s. r. o., so sídlom Grösslingova 52, 811 09 Bratislava – Staré mesto, IČO: 54 688 264, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 161813/B, LEI: 3157007EM1C8DVKJE163

Názov dlhopisu:

FVE Systems 7/2028

Označení dlhopisu podľa medzinárodného systému číslovania:

ISIN: SK4000025672

Počet kusov dlhopisov a ich číselné označenie:

1000 ks každý dlhopis nesie číselné označenie číselnej rady od 0001 do 1000.

Menovitá hodnota dlhopisov ako dlžná suma:

2.000 EUR.

Objem emisie dlhopisov:

2.000.000 EUR.

Emisný kurz dlhopisu (EK):

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu

Dátum emisie dlhopisov:

01.07.2024 od 9:00 SEČ (na skoršie žiadosti sa neprihliada).

Lehota pre upisovanie emisie dlhopisov:

od 01.07.2024 do 01.07.2025.

Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov:

Účelom emisie je získať potrebné zdroje na rozvoj jeho podnikania ako aj rozvoj podnikania spriaznených subjektov v oblastiach elektrifikácia, budovanie, navrhovanie a realizácia projektov zameraných na obnoviteľné zdroje elektrickej energie. Hlavným zámerom sú projekty zamerané na fotovoltické elektrárne.

Spôsob určenia výnosu dlhopisov:

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 8 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. Úrokový výnos bude počítaný spôsobom: Polročne a to k 01.01.2025, 01.07.2025, 01.01.2026, 01.07.2026, 01.01.2027, 01.07.2027, 01.01.2028 a k splatnosti k 01.07.2028. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti alebo predčasnej splatnosti v zmysle emisných podmienok.

Termíny a spôsob výplaty výnosu a určení platobného miesta:

Polročne a to k 01.01.2025, 01.07.2025, 01.01.2026, 01.07.2026, 01.01.2027, 01.07.2027, 01.01.2028 a k splatnosti k 01.07.2028. Prvý kupón bude vyplácaný 01.01.2025. Výnos bude vyplatený bankovým prevodom na bankový účet uvedený v zozname majiteľov dlhopisov vedeného emitentom k dátumu výplaty úrokových výnosov. Pokiaľ deň výplaty úrokového výnosu pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, úrokový výnos bude emitentom zaslaný na účet majiteľovi dlhopisov najbližší nasledujúci pracovný deň.

Deň splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov:

01.07.2028. Po uvedenom termíne sa dlhopisy nebudú úročiť.

UZATVORENIE ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE a Kalkulačka

Postup
Stiahnuť kalkulačku

KONEČNÉ PODMIENKY A ZMLUVA O ÚPISE

Konečné podmienky
Zmluva - VZOR

SÚHRN FVE SYSTEMS 7/2028

Súhrn

PROSPEKT CENNÝCH PAPIEROV SPOLOČNOSTI FVE Systems, s. r. o.

Základný prospekt

Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.